Viết bài dự thi tìm hiểu 3 bộ luật

Tháng Mười 14, 2015 4:13 chiều

Các đ/c CB-GV viết bài thi tìm hiểu 3 bộ luật: Luật lao động, luật công đoàn, luật BHXH. Nộp cho đ/c Đào vào ngày 03/11/2015.